Oferim assessorament jurídic legal i personalitzat als nostres clients en l’àmbit:

  • Civil: Donacions, reclamacions d’indemnitzacions per accidents de trànsit i negociació amb companyies asseguradores, reclamacions de deutes, responsabilitat civil extracontractual.
    Herències: Redacció de testaments, planificació hereditària, testamentaríes, acceptació d’herències i qualsevol altre tràmit en matèria successòria.
  • Dret immobiliari: Contractes de compravenda d’immobles i d’arrendament, contractes d’arres, demandes de desnonaments, assessorament i serveis a comunitats de propietaris.
  • Família: Procediment de separació, divorci i nul·litat, parelles de fet, custòdia de menors, execucions per impagament de pensions, preparació i modificació de mesures recollides en sentències fermes.
  • Consum: Defensa dels drets del consumidor en l’àmbit legal: reclamacions davant companyies de telefonia/internet, davant companyies elèctriques, reclamacions davant pràctiques abusives irregulars, reclamacions davant companyies de viatges, transports, agències de vacances; reclamacions davant compres i serveis on-line; incompliment de contractes, vicis ocults/defectes de la construcció.
  • Dret bancari i hipotecari: Assessorament extrajudicial i judicial sobre mala praxi bancària i productes de risc: swaps, permutes de tipus d’interès, participacions preferents, IRPH, anàlisis d’existència de clàusules abusives en préstecs hipotecaris i en tot tipus de contractes bancaris, clàusules sol, defensa enfront d’execucions hipotecàries, dació en pagament.
  • Dret laboral: Expedients d’incapacitat permanent, jubilació i altres prestacions contributives i no contributives, reclamació per altes i baixes mèdiques, prestacions i subsidis per desocupació, acomiadaments, reclamacions per quantitat, sanció, classificació professional, mobilitat, assetjament, incompliment empresarial, tot això assumint, si escau, la representació processal davant els Jutjats socials.
  • Dret fiscal i tributari: Assessorament comptable, fiscal i tributari per al compliment de les obligacions fiscals: Impostos IRPF, impostos successions, tributacions persones físiques, inspeccions fiscals, devolució ingressos indeguts, delicte fiscal.
Vols saber més? A OpenUp ens adaptem a les necessitats dels nostres clients. Sol•licita més informació
Solicitar información