1. Assesoria en Organització i RRHH

L’èxit de les empreses depèn de les persones que componen el seu equip i de l’actitud positiva de totes en avançar de forma conjunta cap a objectius que es comparteixen. A OPENUP ajudem a les empreses a construir un sistema de gestió dels recursos humans que contemplin totes les àrees per generar aquesta consciència d’excel•lència com a equip, centrat en:

 • Eficiència de la organització
 • Comunicació eficaç
 • Gestió per objectius
 • Avaluació de resultats
 • Formació contínua
 • Identificació de talent
 • Projecció de carreres professionals
 • Sistema de compensació

2. Assesoría Jurídica

Oferim serveis jurídics professionals específics per a l’empresa en l’àmbit:

 • Dret Comunitari: Assessorament en qüestions de Dret comunitari de caràcter general, regulació mercat interior o la lliure circulació de béns, persones i capitals, harmonització tributària.
 • Dret Mercantil i Societari: Assessorament mercantil a empreses de qualsevol nacionalitat. Assessorament integral en dret societari a empreses des de la seva constitució fins a l’extinció de la seva personalitat jurídica (constitució de societats, reforma i actualització d’estatuts, ampliació i reducció de capital social, transmissió d’accions i participacions socials). I defensa dels interessos de la societat, els seus socis o consellers davant qualsevol situació de potencial conflicte societari i davant organismes o tribunals.
 • Dret Laboral: Oferim assessorament i gestió laboral a l’empresa. Contractació laboral, rebuts de salaris, liquidació d’assegurances socials, convenis col•lectius, legalització de noves empreses, estudis de costos laborals, auditoria laboral d’empresa, règims especials de la Seguretat Social: autònoms, ocupador de la llar, tramitacions davant la OTG I TGSS.
 • Defensa jurídic-laboral: Consultes jurídiques d’assumptes individuals o col•lectius, assessorament i negociació amb comitès d’empresa, acomiadaments individuals i col•lectius, procediments concursals, tràmits davant el Departament de Treball i procediments davant la Inspecció de Treball, representació processal davant els Jutjats socials.
 • Dret Fiscal i tributari: Serveis d’assessorament en matèria fiscal i tributària a empreses i grups multinacionals, en procediments de gestió, recaptatoris, sancionadors i d’inspecció tributària, així com assessorament en matèria d’impostos locals.
 • Dret Comerç Internacional: Assessoria en matèria comercial a societats que vulguin iniciar o ampliar la seva presència internacional, constitució de societats per encàrrec d’empreses internacionals, estructuració d’operacions i transaccions de caràcter internacional, representació davant autoritats en tràmits i processos relacionats amb el comerç exterior, assessoria i representació en processos administratius i litigiosos que involucrin assumptes de comerç exterior.
Vols saber més? A OpenUp ens adaptem a les necessitats dels nostres clients.
Sol•licita més informació.
SOL•LICITAR INFORMACIÓ